1.4.4 Nhân

Một dấu * là một toán tử nhân. Nếu nhìn vào đoạn code dưới đây, bạn sẽ thấy rằng biến k được thiết lập giá trị là 120 trong khi đó biến z được thiết lập giá trị là 0.625.

int i, j, k;
float x, y, z;
i = 10;
j = 20;
k = i * j;
x = 1.25;
y = 0.5;
z = x * y;