1.4.6 Cộng

Toán tử cộng là dấu +, hầu hết chúng ta đã biết từ lúc học toán.
Hãy xem chương trình dưới đây – chắc bạn cũng đã tự tính được, k bằng 102 còn z bằng 1.02.

int i, j, k;
float x, y, z;
i = 100; j = 2;
k = i + j;
x = 1.0; y = 0.02;
z = x + y