1.4.7 Trừ

Toán tử trừ là dấu –, tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý là toán tử này còn có một ý nghĩa khác là đổi dấu của một số.

Đây chính là thời điểm hợp lý để phân biệt giữa toán tử một ngôi và toán tử hai ngôi (trong C++ còn có toán tử ba ngôi nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau cho đỡ loạn).

Như thường lệ chúng ta là xem chương trình bên dưới – bạn chắc chắn đã có kết quả phải không ? k sẽ bằng -100, còn z sẽ bằng 0.0.

int i, j, k;
float x, y, z;
i = 100; j = 200;
k = i – j;
x = 1.0; y = 1.0;
z = x – y;