7.1.10 Cải tiến toán tử >>

Chúng ta sẽ cải tiến toán tử >> tương tự như cách đã làm với toán tử <<.

* Khai báo toán tử →

* Định nghĩa lại toán tử →

* Update lại hàm main để test →

Bạn nên biên dịch và chạy thử chương trình.