7.1.13 Code toán tử chỉ mục cho stack (2)

* Đây là định nghĩa của toán tử →

Chú ý cách tìm phần tử đích và cách tính toán vị trí của nó trong ngăn xếp.

* Hàm main  được update như sau →

Chương trình chạy ra kết quả như sau:

4

1

0

0